DOMAIN ADATAI

Igényelt domain név:
Domain fenntartása:

évig

Prioritásos igény:
IGEN NEM
Lajstrom szám:
Elsődleges névszerver:

IP:

Másodlagos névszerver:

IP:

IGÉNYLŐ ADATAI

 
Teljes neve:
Jogi státusza:
 
Postai címe:
 
Település, irányítószám:
Adószám/személyi ig. szám:
 
Telefon:
 
Telefax:
E-mail:
KÖLTSÉGVISELŐ ADATAI
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az igénylő és a költségviselő nem ugyanazon személy!
Teljes neve:
Jogi státusza:
 
Postai címe:
 
Település, irányítószám:
Adószám/személyi ig. szám:
 
Telefon:
 
Telefax:
 
E-mail:

TECHNIKAI KAPCSOLATTARTÓ ADATAI
Amennyiben nincs, kérjük üresen hagyni!

 
Neve:
 
Címe:
 
Település, irányítószám:
 
E-mail:
 
Telefon & Telefax:
 

Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy
a) a Szabályzatot ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
b) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
c) a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
d) a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott domain név, illetve annak használata más személy jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető";
e) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelentem, hogy ehhez az ott megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezem;
f) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a Regisztrátor szerzi be;
g) kijelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választott bíróság döntésének, amely bíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján, első fokon jogerősen bírálja el.
h) Vállalom, hogy a megrendelőlapon feltüntetett szolgáltatások mindenkori érvényes
díját a részemre, vagy az általam megbízott, és az adatlapon megjelölt költségviselő részére megküldött számla alapján, az azon feltüntetett módon és határidőre megfizetem, vagy a költségviselő megfizeti. A számla megfizetési kötelezettségen túl tudomásul veszem, hogy díjtartozás esetén a szolgáltatást a Szolgáltató joggal függeszti fel vagy szünteti meg.

 

Kelt:.........................................................
IGÉNYLŐ (cégszerű) aláírása.........................................................
KÖLTSÉGVISELŐ (cégszerű) aláírása
(Amennyiben a költségviselő és az igénylő nem
azonos)